Business Education

 


Handel – Business Education  Campus T.I.Sparrendal

·        Welke leerling kiest er voor Handel?

 

De leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. De logische vooropleiding is de 2de graad tso Handel, Handel-talen of Moderne Wetenschappen.  Handel is een studierichting voor leerlingen die de algemene basisvakken op een meer praktische en concrete wijze willen verwerken.  Zij hebben belangstelling voor het economisch gebeuren en informatica.
 

Aangezien de fundamenten van de specifieke vakken van het handelsonderwijs (boekhouden, informatica, tekstverwerking, talen) worden gelegd in de 2de graad, ligt het voor de hand dat de instap voor deze afdeling het best gebeurt in het eerste jaar van de tweede graad.

 


Handel – Business Education 2de graad   Campus T.I.Sparrendal

 

·         De leerling dient voldoende abstract begaafd te zijn,

·         De leerling dient gericht te zijn op handelen,

·         Hij/zij dient interesse te hebben voor de overheidsdienst, de zakenwereld en de dienstensector,

·         Hij/zij dient aanleg en belangstelling te hebben voor: vreemde talen, communicatieve vaardigheden en het functioneel taalgebruik, informaticatoepassingen en administratieve verwerking van documenten.

·         De leerling leert zich uitdrukken in de Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse  taal, zowel in een brede maatschappelijke context als in een beroepsgerichte context.

·         De leerling maakt kennis met diverse aspecten van een onderneming (de goederen- en documentenstroom, het dubbel boekhouden, marketing).  De commerciële, financiële verrichtingen en de investeringen met de daarbij horende documenten. Belangrijk is tevens de boekhoudkundige verwerking van deze documenten en de daaruit voortvloeiende kijk op het bedrijf nu (resultaatsbepaling) en in de toekomst (beleidsvoering).

·         De leerling leert eenvoudige verkooptechnieken.

·        De leerling leert vlot gebruik maken van software (tekstverwerking, rekenblad, presentatie…). Daarnaast leert de leerling ook multimedia hanteren. In een cursus dactylografie en informatica worden de algemene principes van het nauwkeurig typen aangeleerd: het ritmisch tienvingersysteem. 

Tijdens het leerproces is er ruimte voor vakoverschrijdende projecten, begeleid zelfstandig leren en groepswerk. Met behulp van een simulatieprogramma leren de leerlingen omgaan met de goederen- en documentenstroom in de onderneming. Met behulp van een didactisch boekhoudpakket leert de leerling de basisprincipes van het dubbel boekhouden.

 

 

                    


 


Handel – Business Education 3de graad  Campus T.I.Sparrendal

 

De leerling dient de voldoen aan de instapvereisten van de 3de graad tso. De meest logische vooropleiding is de 2de graad Handel.  Instappen vanuit het aso of een andere tso-studierichting is mogelijk mits bijwerken van bepaalde hoofdvakken.

In de 3de graad krijgt de leerling naast een algemene vorming een brede bedrijfsgerichte vorming met drie belangrijke onderdelen:
 

·         Een sterke bedrijfseconomische vorming met aandacht voor de dubbele boekhouding, de kostprijsberekening, de analyse van de jaarrekening van de onderneming en de investeringsanalyse. Daarnaast is er ook aandacht voor verschillende beleidsaspecten van de onderneming.

·         Een doorgedreven vorming in de toegepaste informatica met aandacht voor de analyse en het ontwikkelen van oplossingen voor bedrijfsadministratieve problemen. Probleemanalyse en programma-ontwikkeling komen uitgebreid aan bod.

·         Een taalkundige vorming Nederlands, Frans en Engels met vooral aandacht voor het ontwikkelen van praktische vaardigheden in een bedrijfseconomische context.
 

Er worden werkvormen ingezet die naast kennis, ook bijzondere aandacht hebben voor het verwerven van vaardigheden en attitudes. Vakoverschrijdende opdrachten bevorderen de samenhang tussen enerzijds bedrijfseconomie en anderzijds toegepaste informatica en de moderne talen. De opdrachten kunnen zowel in als buiten de school georganiseerd worden in het kader van een mini-onderneming, bedrijfsbezoeken, seminaries en stages. Het verwerven van de kennis, vaardigheden en attitudes rond dubbel boekhouden gebeurt door middel van het gebruik van een professioneel boekhoudpakket. Het verwerven van de competenties voor toegepaste informatica gebeurt eveneens met behulp van professionele software.

 

Wat verwachten wij van de leerling?

-          zin voor orde en netheid

-          binnen elke opdracht streven naar optimale kwaliteit met oog voor de economische aspecten

-          efficiënt gegevens en informatie beheren

-          een positieve houding tegenover de snelle veranderingen in onze samenleving

-          zelfstandig werken met zin voor initiatief

-          een sterk engagement en verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen

-          bereid zijn tot permanente vorming

-          vlotheid in stijl en voorkomen, met zin voor diplomatie en bereidheid etiquette aan te leren

 

  • Wat daarna?

 

De opleiding Handel geeft de leerling een geactualiseerde en polyvalente basisvorming mee. Hij/zij kan in het hoger onderwijs kiezen uit een hele waaier aan professionele Bachelors uit het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde.
Omdat het officieel leerplan bedrijfsbeheer verweven zit in de leerplannen, ontvangen de leerlingen die met succes het diploma behalen, automatisch het aanvullend getuigschrift over bedrijfsbeheer. Op basis van dit getuigschrift krijgen zij het distributieattest om zich te vestigen als zelfstandige.
e k

s

Basisvorming

  


3de jaar


4de jaar


5de jaar


6de jaar


Godsdienst


2


2


2


2


Aardrijkskunde


1


1


1


1


Geschiedenis


1


1


1


1


Lichamelijke opvoeding


2


2


2


2


Nederlands


4


4


3


3


Natuurwetenschappen


2


2


1


       1

 

Specifiek gedeelte

  


3de jaar


4de jaar


5de jaar


6de jaar


Frans


4


4


4


4


Engels


2


2


3


3


Duits


1


1


3


3


Toegepaste Informatica


3


3


 


 


Bedrijfseconomie


6


6


11


11


Wiskunde


4


4


3


3