Pedagogisch project

"Gelukkige, bekwame mensen vormen die

in de huidige maatschappij zinvol hun taak

volbrengen en leven in het spoor van Jezus Christus"

Naar de leerlingen van onze school toe zeggen wij als opvoedingsinstelling: wij willen je helpen groeien in ...

 

1. Zelfkennis

 • inzicht krijgen in je eigen mogelijkheden en beperkingen, in je positieve en negatieve eigenschappen. Indien je deze kent, leer je ze aanvaarden en er rekening mee houden. Zo leer je ook anderen waarderen in hun eigenheid. Het opbouwen en onderhouden van relaties begint met zelfkennis.
 • Je gevoelens en meningen onderkennen, deze kunnen uitspreken en je mening weergeven. We willen je leren dat beargumenteren, in dialoog gaan met anderen pas kan, indien je jezelf voldoende kent. Ook vreugde en verdriet kunnen en durven verwoorden, zo leer je omgaan met je gevoelens en die van anderen.
 • Leren ontdekken welke dingen voor jou belangrijk zijn in je leven. De waarden die voor jou van belang zijn, zullen je bewust maken van de beslissingen die je te nemen hebt.

 

2. Respect

 • Voor jezelf! Je gelukkig voelen veronderstelt dat je jezelf aanvaardt met je goede en minder goede eigenschappen en dat je respectvol kan omgaan met jezelf. De school wil je hiertoe helpen.
 • fysieke gezondheid:
 • hygiëne
 • je eigen lichaam beter leren kennen en rekening houden met de signalen die je lichaam geeft
 • het vinden van een evenwicht tussen werk, ontspanning, rust en beweging
 • een correcte zit- en werkhouding aannemen
 • gezonde voeding
 • het stimuleren van lichaamsbeweging via de lessen LO en andere sportactiviteiten
 • weerbaar worden voor de gevaren van rook-, drugs-, game- en alcoholverslaving
 • mentale gezondheid:
 • leren omgaan met taakbelasting en stressvolle situaties
 • leren erkennen van eigen problemen én hulp vragen/accepteren
 • weerbaarheid
 • Voor anderen! Het samenleven en -werken op school leert je anderen respecteren.
 • hulp bieden aan anderen én hiermee discreet omgaan
 • op zoek gaan naar oplossingen voor conflicten
 • respectvol omgaan met vriendschap, verliefdheid, seksuele identiteit en gevoelens
 • de moed hebben om ongelijk toe te geven en zich te verontschuldigen
 • onderlinge verschillen accepteren en hier respectvol en zorgzaam én opbouwend mee omgaan
 • vooroordelen tegenover andere culturen, huidskleur, kledij, ... doorprikken
 • Voor gezag! Het bestaan van gezagsverhoudingen erkennen en het belang van gelijkwaardigheid, afspraken en regels respecteren betekent dat je respectvol omgaat met en spreekt over je directie, je leerkrachten, het secretariaatspersoneel, het onderhoudspersoneel en je medeleerlingen. Afspraken zijn er om nagekomen te worden, regels om toegepast te worden.
 • Voor het materiële! Het is fijn te kunnen omgaan met goed verzorgde materiële dingen. Ook hier nemen we onze verantwoordelijkheid om de schoolgebouwen, de uitrusting en de materialen met zorg te gebruiken.
 • Voor het milieu! Milieubewust brengen we eerbied op voor de natuur, waar we verwonderd en bewonderend Gods aanwezigheid ontdekken.
 • deelnemen aan de initiatieven en projecten in het kader van milieu en duurzaamheid
 • meedenken en op zoek gaan naar mogelijkheden om zelf duurzaam gebruik te maken van grondstoffen, goederen, energie en vervoersmiddelen
 • waardering en respect tonen voor natuur

 

3. Verantwoordelijkheidszin

 • Verantwoordelijk voor de taken die je zijn toevertrouwd. in je latere beroepsleven moet je verantwoordelijkheden kunnen dragen om in je taak te slagen. Wees nu al, als jonge mens, verantwoordelijk voor de kleine en grote taken die je zijn toevertrouwd.
 • Verantwoordelijk voor de goede sfeer op school. Om een aangenaam schoolklimaat te laten groeien, moet elke leerling zorgen voor een goede onderlinge samenwerking met iedereen.

 

4. Moreel bewustzijn, gevoelig zijn voor goed en kwaad

 • In onze huidige samenleving, waar tal van meningen, levenswijzen, inzichten en oordelen worden aangeboden, is het belangrijk zelf gewetensvol te onderscheiden wat goed of beter is. Onze school wil jullie leren wat moreel, ideologisch en diepmenselijk de grootste waarden zijn in het leven. Op basis hiervan leren we de juiste keuzes maken of de goede beslissingen nemen. Zo zullen we kunnen getuigen van een eerlijke levenshouding. Het Evangelie is voor ons moreel bewustzijn de leidraad.

 

5. Relatiebekwaamheid

 • Geluk hangt samen met menselijke relaties. Daarom willen wij systematisch inzetten op het opbouwen en onderhouden van relaties.
 • De rijkdom van relaties ligt in de nadruk leggen op datgene wat ons bindt en het accepteren van waarin we verschillen. Deze verschillen zijn vaak een enorme rijkdom binnen een relatie.
 • Het opbouwen en onderhouden van relaties kan enkel mits een goede communicatie. We proberen je te leren om opbouwend en onbevangen je wensen en gevoelens binnen een relatie te uiten. Ook het accepteren van die wensen en gevoelens is essentieel binnen een goede relatie.
 • Ook hebben we aandacht voor alle aspecten van samenlevingsvormen, veilig vrijen, zwangerschap, ...

 

6. Inspraak

 • Jongeren die mogen participeren aan hun eigen schoolverhaal zijn jongeren die sterker aan de eindmeet verschijnen. Daarom hechten we veel belang aan inspraak voor onze leerlingen. De leerlingen krijgen via de leerlingenraad de kans inspraak en besluitvorming toe te passen in reële schoolse situaties. De leerlingenraad zet zich ook actief en opbouwend in voor de rechten van leerlingen op onze school.

 

7. Christelijke naastenliefde en solidariteit

 • Een goed mens is bekommerd om het lot van anderen, dichtbij en veraf. Reeds hier en nu komt onze zorg voor anderen tot uiting. stellen we ons de vraag:
 • Wat doen we voor andersbegaafden, leerlingen met leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen, leerlingen met privéproblemen, kansarmen? Een goed uitgewerkt zorgbeleid garandeert een goede zorg voor al onze leerlingen.
 • Doen we mee aan solidariteitsacties voor kansarmen bij ons (kerstactie), in de Derde Wereld? Kan de school op dat vlak ook op jou rekenen? We verwachten vanuit onze christelijke identiteit inzet van al onze leerlingen.
 • Wat doen we voor medeleerlingen in nood? Ben je bereid kopies te maken voor je zieke klasgenoot? Neem jij het op voor een gepeste medeleerling? Betrek je die nieuwe klasgenoot bij je vriendengroep? Ook op dat vlak verwachten we een grote inzet van al onze leerlingen.

 

8. Het leven: een gelovige zoektocht

 • Iedere mens is op zoek naar de zin van het leven. Ook jullie stellen je vragen over de Kerk, geloof, ... en de betekenis ervan voor je leven. Op school begint die zoektocht. We willen je helpen levensbeschouwelijk bedachtzaam te worden.
 • Er worden kansen geboden om je leven gelovig te duiden en te vieren: gebed, liturgische vieringen (september - Kerstmis - Pasen - juni), godsdienstlessen, ... Grijp je kans en geef richting aan je leven.