Sociale en Technische Wetenschappen

Welke leerling kiest voor Sociale en technische wetenschappen?

Leerlingen dienen te voldoen aan de instapvereisten van de 2de graad tso. Hij/zij is sociaalvoelend en wil die sociale vaardigheden ontwikkelen. Hij/zij gaat graag met mensen om en wil dat nog beter kunnen doen. Hij/zij zou ook graag bijleren over menselijke relaties en over de sociale aspecten van de wereld waarin wij leven. De leerling kan zichzelf inleven in de gevoelswereld van anderen.

De studierichting is een doorstromingsrichting en bereidt voor op verdere studies als professionele bachelor. Sociaal technische wetenschappen is opgebouwd rond twee evenwichtige pijlers: een natuurwetenschappelijke en een sociaal-wetenschappelijke.

Binnen deze studierichting verkennen de leerlingen de wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en hun eigen positie hierin. De leerling verwerft ondersteunende kennis en vaardigheden op vlak van natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.

De studierichting

In STW is competentieontwikkelend leren een sleutelbegrip. Volgende comptenties krijgen ruimschoots aandacht: beheersen van samenhang van kennis, vaardigheden en attitudes in een concrete situatie.

De leerlingen bereiken de competenties bij volgende doelgroepen die aansluiten bij de mogelijkheden in de schoolcontext: medeleerlingen, andere leeftijdsgenoten en een kleine groep van gezonde individuen (verschillend van leerlingen en leeftijdsgenoten).

Om de competenties te bereiken, voeren leerlingen integrale opdrachten uit, die een integratie beogen tussen natuurwetenschappen en/of sociale wetenschappen en/of voeding en/of expressie.

Wij willen onze leerlingen uitdagend onderwijs aanbieden, onder meer door begeleid zelfstandig leren.

De hoofdvakken zijn:

  • Natuurwetenschappen: De behandelde leeronderwerpen zijn gericht op de eigen leefwereld. De leerlingen krijgen de kans om zelf laboratoriumoefeningen uit te voeren. Door de integratie van de verschillende wetenschappelijke vakken zien de leerlingen beter de samenhang tussen deze disciplines.
  • Sociale wetenschappen: Hier komt vooral aan bod: sociale thema’s analyseren, persoonsgerichte activiteiten organiseren en uitvoeren, passend leren communiceren in verschillende situaties, nadenken over mens en maatschappij.
  • Integrale opdrachten: Deze opdrachten bieden de leerlingen de kans om op een geïntegreerde en integrale manier te leren. De doelstellingen worden niet opgesplitst in onderdelen en aspecten zoals kennis en vaardigheden of een reeks vakken, kenmerkend voor de afdeling. De componenten natuur, voeding en sociale wetenschappen vormen de rode draad in de integrale opdrachten. De leerlingen worden hierbij aangesproken op hun kritische zin, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Wat daarna?

Een meerderheid van deze leerlingen studeert verder in de sociale, pedagogische en paramedische sector. Volgende bacheloropleidingen genieten hun voorkeur: verpleegkunde, kleuteronderwijs, onderwijzer(es), regentaat in het onderwijs, logopedie, ergotherapie, sociaal assistent, diëtist(e), ….

De lessentabel vindt u hier.